สภาพและปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนจังหวัดยะลา

Main Article Content

อภินพ นิลพันธ์
สุมาลี สังข์ศรี
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

บทคัดย่อ

บ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดยะลา ประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและไม่มีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสือชุมชนจังหวัดยะลา (2) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนจังหวัดยะลา (3) เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนจังหวัดยะลา กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอ เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จำนวน 220 คน ประเมินแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการดำเนินงาน พบว่า สถานที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นบ้านเจ้าของสถานที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่เป็นการวาดภาพระบายสี ในขณะที่ปัญหาการดำเนินงาน พบว่า ขาดวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สื่อไม่หลากหลายและไม่ตรงกับความต้องการ (2) ความต้องการในการพัฒนาการดำเนินงาน ได้แก่ สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ สถานที่ตั้งควรอยู่ใกล้กับชุมชน และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง (3) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสื่อ 4) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ5) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย จากผลการวิจัยนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอ ควรนำแนวทางนี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนและพัฒนาให้มีความพร้อม เหมาะสมต่อการให้บริการประชาชน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Butsaba, P. (2013). Guidelines of organizing lifelong learning activities to enhance being the city of reading. Master’s Thesis. Chulalongkorn University. (in Thai)

Changket, S. (2011). Development of community library: a model for the promotion of lifelong learning. Doctor of Education. Silpakorn University. (in Thai)

Institute for the Promotion and Development of Learning Innovation. (2016). Guidelines for community book house operations: 2016. Retrieve June 21, 2021, from: http://elibrary.nfe.go.th/e_library/nfe/read/ebook/506/. (in Thai)

Institute for the Promotion and Development of Learning Innovation. (2018). Community book house61 [Online]. Retrieve May 5, 2018, from: http://203.159.251.137/book61/district/summary_book.php. (in Thai)

Kingbutr, S. (2011). Guidelines in developing the library corner house for lifelong education by subsidiary Bangkok institute of non-formal and informal education. Master’s Thesis. Srinakharinwirot University. (in Thai)

Kunchangtong, N. & Sueuthiskul, P. (2020). The operating of community learning center in Phitsanulok Province. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 13(2), 27-38. (in Thai)

Matchimapiro, D. (2014). let's read a book. Graduate Studies Journal Sakan Nakhon Rajabhat University, 11(52), 1-7. (in Thai)

National Statistical Office. (2016). The reading behavior of population survey: 2015. Retrieve September 6, 2018, from: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/readingExcel58-1.rar. (in Thai)

Sukwan, O., Srisawat, P., Sajjapiboon, S., Sommitr, R., Boriboon, G., Chaideecheoy, S., et al. (2016). The enhancement of love reading habit for thai children. Journal of Education Faculty of Education Srinakharinwirot University, 17(2), 82-95. (in Thai)

Sungsri, S. (2013). An evaluation of policy implementation on reading habit promotion at primary education level in formal education and non-formal education. HCU Journal, 16(32), 91-106. (in Thai)

Tiengthawat, T. (2019). Guidelines for promoting participatory reading of Chiang Mai Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education. (Individual Study). NIDTEP, Nakhon Pathom. (in Thai)

Wiphak, S. (2016). Guidelines for the development of the community book house according to the policy of the people of Mukdahan Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education. (Individual Study). NIDTEP, Nakhon Pathom. (in Thai)