แนวโน้มการวิจัยด้านสะเต็มศึกษาในบริบทของไทย

Main Article Content

ธนิกา วศินยานุวัฒน์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันทิศทางการวิจัยและความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบถูกใช้เพื่อศึกษาแนวโน้มของการวิจัยด้านสะเต็มศึกษาในวารสารของไทยระหว่างปี 2559-2563 มีขั้นตอนการดำเนินการ คือ คัดเลือกบทความที่เกี่ยวข้อง จัดหมวดหมู่และทำการวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็นที่ได้ศึกษา ได้แก่ จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการ กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งศึกษา เป้าหมายหลักที่มุ่งศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษา วิเคราะห์ผลโดยหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า มีบทความที่เกี่ยวข้องจำนวน 73 เรื่อง มีจำนวนบทความวิจัยมากกว่าบทความวิชาการ สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มการเขียนบทความวิจัยด้านนี้เพิ่มขึ้นขณะที่แนวโน้มการเขียนบทความวิชาการกลับลดลง กลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยสนใจศึกษามากที่สุดคือกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ 61.54) เป้าหมายหลักที่ผู้วิจัยสนใจศึกษามากที่สุด คือ สะเต็มศึกษากับการพัฒนานักเรียน (ร้อยละ 49.38) โดยเฉพาะการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งความรู้และทักษะ ขณะที่เป้าหมายหลักรองลงมาคือสะเต็มศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู (ร้อยละ 29.33) โดยเน้นเกี่ยวกับสภาพและอุปสรรคในการสอนสะเต็มของครูในระดับโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยพบว่า ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเป็นวิธีที่ผู้วิจัยเลือกใช้มากที่สุด (ร้อยละ 55.12) แม้ว่าการวิจัยด้านสะเต็มศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่องค์ความรู้ที่ปรากฏไม่ได้มีความหลากหลายเท่าที่ควร ดังนั้นการศึกษาแนวโน้มของการวิจัยนี้ทำให้สามารถระบุประเด็น และทำให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการวิจัยด้านสะเต็มศึกษาของไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและนักการศึกษาได้เห็นมุมมองของการวิจัยที่ชัดเจน เห็นทิศทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อต่อยอดงานวิจัยในมุมมองที่กว้างขึ้น รวมทั้งมองเห็นแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boesdorfer, B. S., Del Carlo, D. I. & Wayson, J. (2019). Secondary science teachers’reported practices and beliefs on teaching and learning from a large national sample in the United States. Journal of Science Teacher Education, 30(8), 815–837.

Chamrat, S. (2017). The Definition of STEM and key feature of STEM education learning activity. STOU Education Journal, 10(2), 13-34. (in Thai)

Chatmaneerungiarern, S. (2020). Enhancing in-service science teachers’ technological pedagogical content knowledge for STEM education reflecting sufficiency economy. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 14(1), 51-64. (in Thai)

Faikhamta, C. (2016). Issues and research trends in science education. Journal Research Unit Science Technology Environment Learning, 1(7), 1-21. (in Thai)

Koocharoenpisal, N., Wongwattana, J. & Buawkae, P. (2019). Effect of science learning activity on light and visibility base on STEM education for lower secondary students. Journal of Education Naresuan University, 21(4), 166-182. (in Thai)

Insupan, R. & Nuangchalerm, P. (2020). A development of scientific creativity thinking and learning achievement of mathayomsuksa 4 students through inquiry-based STEM learning. Journal of Yala Rajabhat University, 15(2), 162-170. (in Thai)

Karunram, A., Khumwong, P., Boonprakob, M. & Prakobphon, T. (2018). STEM habits of mind; it’s meaning and component. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities, 15(8), 63-76. (in Thai)

Klomim, K. (2017). The comparison the students with learning achievement with integrated learning management by using educated STEM in the normal learning for the elementary school of four grade students. Journal of Education Khon Kean University, 40(2), 41-51. (in Thai)

Krimkhiew, S., Gesthong, T. & Potipitak, P. (2020). The administration management model for STEM education distance teacher training center for secondary schools under local government organization. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 8(2), 94-105. (in Thai)

Khumwong, P., Pruekpramool, C. & Phonphok, N. (2017). The impact of STEM education professional development workshop on secondary teachers’ STEM teaching efficacy. Journal of Education, Mahasarakham University, 11(3), 108-121. (in Thai)

Li, Y., Wang, K., Xiao, Y. & Froyd, E. J. (2020). Research and trends in STEM education: a systematic review of journal publications. International Journal of STEM Education, 7(11), 1-16.

Nadelson, L. S., Callahan, J., Pyke, P., Hay, A., Dance, M. & Pfiester. J. (2013). Teacher STEM Perception and Preparation: Inquiry-Based STEM Professional Development for Elementary Teachers. The Journal of Educational Research 106, 157–168.

Nuchtanorm, J. & Meesan, N. (2020). Education management enhancing STEM learning in secondary schools under the Office of the Secondary Education Service Area 1. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 8(1), 116-124. (in Thai)

Pimthong, P. & Williams, J. (2020). Preservice teachers’ understanding of STEM education. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41, 289-295.

Putwattana, N. (2018). Engineering design and biomimicry in STEM education. STOU Education Journal, 10(2), 31-42. (in Thai)

Silachot, S., Kijkuakul, S. & Chuachuad Chaiyasith, W. (2020). Development of collaborative problem solving competency on 11th grade students by using problem-based STEM learning management in the topic of electrochemistry. Journal of Education Naresuan University, 22(3), 248-261. (in Thai)

Supap, W. (2018). Mathematics learning based on STEM education: approach, expectation, and challenges. Journal of Education Naresuan University, 20(4), 302-315. (in Thai)

Vasinayanuwatana, T., Phinthong, T. & Faikhamta, C. (2018). Current trends on science teacher development. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 12(2), 82-104. (in Thai)

Vasinayanuwatana, T., Ketsing, J., Pongsophon, P. & Chattham, N. (2019). Current state, problem, need and readiness for STEM education in Islamic private schools. Journal of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus, 30(1), 96-109. (in Thai)

Wattanasiri, T., Tongsorn, P. & Singlop, S. (2018). Effect of scientific learning package using STEM education in grade 7 students. Journal of Education Naresuan University, 20(3), 49-63. (in Thai)

Welde, M. J. A., Bernes, K. B., Gunn, T. M. & Ross. S. A. (2016). Career education at the elementary school level: student and intern teacher perspectives. Journal of Career Development, 43(5), 426-446.