การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

นารียะ เจะโนะ
วิชัย นภาพงศ์

บทคัดย่อ

ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์เพราะเวลาเรียนของผู้เรียนและผู้สอนไม่ตรงกัน ควรมีรูปแบบการสอนที่เหมาะสม จึงได้มีการวิจัยกึ่งทดลองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยวิธีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและศึกษาผลการใช้ วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลังการพัฒนา วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ด้วยสถิติการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ T-test ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ได้พัฒนาขึ้นคือกการสอนแบบออนไลน์ร้อยละ 80 และการสอนแบบปกติร้อยละ 20 พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.17/81.78 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนผลปรากฏว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{X} = 4.30 S.D. = 0.75) ผลดังกล่าวอธิบายได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนำข้อดีของการเรียนในห้องเรียนปกติและการเรียนแบบออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ไม่จำกัดเรื่องเวลา สถานที่ มีความยืดหยุ่นในการเรียน ทบทวนบทเรียนได้ จึงสามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปใช้ในการจัดทำเนื้อหารายวิชาอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Allen, E., Seaman, J., & Garrett, R. (2007). Blending in the extent and promise of blended education in the United States [Online]. Retrieved May 2, 2017, from: https://eric.ed.gov/?id=ED529930.

Churngchow, C. (2007). Educational research methodology. Pattani: Prince of Songkla University Pattani campus, Muang Pattani. (in Thai)

Inkaew, C. & Napapongs, W. (2015). Effects of blended learning in photographic technology for educational communication for undergraduate students, faculty of education, Prince of Songkla University. Journal of Prince of Songkla University, 27(2), 29-36. (in Thai)

Carman, M. J., (2005). Blended learning design: five key ingredients. [OnLine]. Retrieved May 1, 2017, from: https://www.it.iitb.ac.in/~s1000brains/rswork/dokuwiki/media/5_ingredientsofblended_learning_ design.pdf

Khammanee, T. (2016). Science of teaching: knowledge for effective learning process. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Khlaisri, P. (2016). Development of Instructional model using blended learning and metacognition for faculty of education students in Rajabhat University in the Northeastern. Degree of doctor. Education science. Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Malithong, K. (2005). Technology and innovation. Bangkok: Arun. (in Thai)

Ministry of Education. (2002). National education Act B.E. 2542 and amended (Version 2) B.E. 2545. Bangkok: Khurusapha Printing. (in Thai)

Oliver, M., & Trigwell, K., (2005). Can ‘blended learning’ be redeemed. University of Oxford, United Kingdom. [Online]. Retrieved May 2, 2017, from: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/elea.2005.2.1.17.

Paichamnan, A. (2012). A development of blended learning model in educational technology and innovation for graduate diploma teaching profession students in Yala Islamic University. Master’ Thesis. Prince of Songkla University. (in Thai)

Tinnangwatana, C. (2012). The effect of blended learning lesson plans in foods and nutrient title on science for Mathayomsuksa II Mathayomwatsing school. Master’ Thesis. Srinakharinwirot University. (in Thai)

Wattanawong, S. (2004). Psychology for training adult. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Napapongs, W. (2009). Research in technology and educational innovation. Pattani: Pattani Karnchang Printing. (in Thai)

Yakoh, S. (2011). Effects of blended learning developed based on cooperative learning approach on mathematics achievement of Mathayomsuksa 5 Students in Yala Province. Master’ Thesis. Prince of Songkla University. (in Thai)