ความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

วริยากร อัศววงศานนท์
พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้การวิจัยแบบผสมแบบ sequential explanatory mixed design sign กลุ่มตัวอย่างครู 275 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครู สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีการจัดเรียงลำดับของความต้องการจำเป็น (PNI) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารทางการศึกษา 3 ท่าน ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครู ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแต่ละด้านจากมากไปน้อย คือ 1) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 3) การมีวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 4) การคิดสร้างสรรค์ 5) การสร้างบรรยากาศในองค์กร โดยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครู ด้านที่ 1 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ด้านที่ 2 การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ด้านที่ 4 การคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ด้านที่ 5 การสร้างบรรยากาศในองค์กร แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนั้นผู้บริหารของโรงเรียนสามารถนำแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครูที่ได้รับจากข้อค้นพบครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของครูและโรงเรียนสู่ความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างแท้จริง 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abraham, C., Roy G., David G. (2010). The importance of innovation leadership in cultivating strategic fit and enhancing firm performance. The leadership quarterly, 21(20), 339-349.

Ariratana, W., Keow Ngang, T. & Sirisooksilp, S. (2019). The effect of innovative leadership on competency of creating high performance organization. Kasetsart Journal of Social Science, 4(2), 311-318. (in Thai)

Hanafee, Y., Chusorn. P. (2019). Guidelines for promote innovative leadership of teacher at Samkhok School under the Pathum Thani provincial administration organization. Journal of Education Administration and Leadership, 8(31), 332-340. (in Thai)

Horth, D. M. & Vehar, J. (2012). Becoming a leader who fosters innovation. Baffles: Guildford & King Lynn.

Joseph, M. M. and Dan, C. (2014). What is an innovative educational leader?. Contemporary issues in education research-second quarter, 7(2), 1-6.

Katarzyna Koziol-Nadolna. (2020). The role of a leader in stimulating innovation in organization. Administrative Science, 10(59), 18-35.

Office of the National Economics and Social Development Council. (2016). Economic and social development plan national No.12 2017-2021. Bangkok: Office of the prime minister.

Office of the Education Council. (2017). National Education Plan 2017-2016. Bangkok: Prig wan graphic publishing Co., Ltd. (in Thai)

Office of the National Economic and Social Development Council. (2016). Economic and social development plan national issue No. 12 B.E. 2017-2021. (in Thai)

Pagaura, A. (2020). Innovative leadership attributes of school administrators in the Philippines: Implications for educational management. Interdisciplinary Research Review, 15(2), 1–7.

Polsena, P. (2022). The Innovative leadership of school administrators affecting the performance effectiveness of teacher under the office of Buengkan primary educational service area. Journal of MCU Ubon Review, 1(6), 1-16. (in Thai)

Praphanphat, J. (2017). A Study of innovative leadership of school administrators in the opinions of the Teachers under the Supervision of Pathum Thani Primary educational service Area Office. Master,s Thesis. Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)

Saenchun, T., Boontham, T. (2021). A factor analysis of teachers innovative leadership in schools under Pathum Thani primary educational service area office. Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning, 11(1), 82-91. (in Thai)

Sirisopikul, T. (2016). The needs assessment of ethics in thai teenagers behavior on facebook in Bangkok area. Master,s Thesis. Bangkok University. (in Thai)

Songdee, N. (2021). The study of leadership of the 21 th century among school administrators in Wangnua, Lampang primary education service Area Office 3. Master,s Thesis. Phayao University. (in Thai)

Soonthornchai, N., Chawengsak, P. & Chusorn, P. (2019). Guidelines for innovative leadership development of private school administrators in Kalasin province. Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University, 5(1), 1-10. (in Thai)

Suarez, T. M. (1990). Needs assessment studied. In H. J. Walberg & G. D. Haertel (Eds.), The International encyclopedia of educational evaluation, 29-31. Oxford: Pergamon Press.

Thatsanabanjong, W. (2020). Innovative leadership of school administrators affecting the effectiveness of educational institutions in the public private partnership school project under the Office of Samutsongkram primary education area. Master,s Thesis. NakhonPathom Rajabhat University. (in Thai)

Yaowanat, N. (2020). Guidelines for development of innovative leadership of school administrators under Kamphaeng Phet primary educational service Area Office 2. Master,s Thesis. Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

Ubaidillah, M. (2018). Innovation leadership in improving the quality of education. International journal of mechanical engineering and technology, 9(7), 1288-1299.

Wongvanich, S. (2015). Research for need assessment (2nd). Bangkok: v.print. (in Thai)