กระบวนการจัดการสุขภาพแบบพื้นบ้านด้วยการใช้กิจกรรมเรือมมะม็วด ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

เตชภณ ทองเติม
พิทักษ์ มีดี
น้ำผึ้ง ท่าคล่อง
จีรนันท์ แก้วมา

บทคัดย่อ

ระบบสุขภาพถือเป็นระบบย่อยหนึ่งของระบบสังคม ที่มีความเกี่ยวพันกันของส่วนต่าง ๆ ทำหน้าที่เพื่อจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลในสังคมมีสุขภาวะที่ดี การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งทำความเข้าใจความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร ในจังหวัดศรีสะเกษที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรือมมะม็วด และกระบวนการการตัดสินใจในการเลือกรักษาโรคตามวิธีทาง การแพทย์สมัยใหม่หรือการจัดการสุขภาพแบบพื้นบ้านด้วยการใช้กิจกรรมเรือมมะม็วดของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-เขมร การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีพื้นที่การศึกษาเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร จำนวน 6 หมู่บ้าน และมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 139 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษามีดังนี้ 1) ด้านความเชื่อพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 38.14 เท่านั้น ที่ยังคงมีความเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่า “การจัดกิจกรรมเรือมมะม็วดสามารถช่วยบำบัดหรือรักษาผู้ป่วยได้” โดยครอบครัวที่จัดกิจกรรมเรือมมะม็วดให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า “การจัดกิจกรรมเรือมมะม็วด ไม่ใช่กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง แต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพราะมีเหตุอันจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  ไม่จัดไม่ได้” ซึ่งเหตุจำเป็นมี 4 ประเด็น ได้แก่ การเจ็บป่วยด้านร่างกาย ปัญหาด้านสภาพจิตใจ การบูชาครูกำเนิด และการแก้สิ่งที่บนบานไว้ และ 2) กระบวนการการตัดสินใจในการเลือกรักษาโรคตามวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่หรือการจัดการสุขภาพแบบพื้นบ้านด้วยการใช้กิจกรรมเรือมมะม็วด พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของบุคคลที่เคยใช้กิจกรรมเรือมมะม็วด ในฐานะเครื่องมือในการจัดการสุขภาพ มักจะใช้ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนเสมอ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaitawin, C. (2020). Community Health in ritual therapy regarding health cultural stability on ethnic diversity in Sisaket Province. SSKRU Research and Development Journal. 7(1), 64-86. (in Thai)

Duangmanee, K., Khojaroen, T., Jaitrong, P. & Pratoomkaew S. (2018). The study cultural identities of the four tribes in Sisaket Province. Final research reports. Ayutthaya : Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (in Thai)

Khattiya, N. (2007). Traditional medical care and treatment of the Lua hilltribe : a case study of Baanmai Shanjarern Phatung district, Maejan district, Chiangrai province. Master’s Thesis. Chulalongkorn University. (in Thai)

Numthong, T. (2008). Reum Mamuad: alternative for health management of Thai-Khmer ethnic groups. Master’s Thesis. Mahidol University. (in Thai)

Saisri, T. & Jirajarupat, P. (2020). Nora Rong Khru Rite of Song Pinong Silapa Ban Trang Troupe, Mayo District, Pattani Provine. RMUTSV Research Journal, 12(1), 72-85. (in Thai)

Society and Health Institute. (2016). Culture and health risks. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation. (in Thai)

Srirat, S. (2010). Folk medicine of Hmong: A case study of Nong Hoi Royal Project Development Center, Mae Ram Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province. Final research reports. Chiang Mai : Chiang Mai University. (in Thai)

Tahom, U. & Senarat, S. (2021). Application of cultural capital and local community development in the northeastern region. Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak, 5(1), 15–24. (in Thai)

Teerapanyo, P., Sa-ard-iam, T. & Phra Rachawimonmoli. (2021). A Study of the influence of belief in ritual treatment (Jol Ma-Muat) of Thai-Khmer Buddhists descent, Prasat Distrec, Surin Province. Vanam Dongrak, 8(2), 75–86. (in Thai)