วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา และพัฒนาชุมชน จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์  (ISSN: 2985-1424 (Online))

เผยแพร่แล้ว: 15-03-2024

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบฐานสมรรถนะเชิงรุก : สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูวิทยาศาสตร์

พินิจนันท์ เนื่องจากอวน, กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ , ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์, วันวิสาข์ ลิจ้วน, อาทิตย์ เนื่องอุดม

59-67