แนวทางการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

Main Article Content

สิริพัชรีวรรณ สาสุจิตร
ณัฐิยา ตันตรานนท์

บทคัดย่อ

การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งจำเป็นที่สถานศึกษาต้องดำเนินการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งการทำวิจัยในชั้นเรียนยังถือเป็นอุปสรรคสำหรับครูบางส่วน เนื่องจากครูไม่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ 2) ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน โดยผู้วิจัยดำเนินการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน และนำข้อมูลที่ได้มาสนทนากลุ่มกับบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มกับบุคลากร ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครู มี 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 2) การนิเทศ 3) การมุ่งประสิทธิภาพ และ 4) การร่วมมือ โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการ PDCR ประกอบด้วย 1) การวางแผนการดำเนินงานวิจัย (Plan) 2) การดำเนินการวิจัย (Do) 3) การตรวจสอบผลการดำเนินการวิจัย (Check) และ 4) การสะท้อนผลการดำเนินการวิจัย (Reflect) ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูพบว่า แนวทางนี้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหารจึงควรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะการวิจัย อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Changprasert, P., Kittisuntorn, C. & Prongsantia, S. (2022). The development of model of supervision to enhance teacher’s learning management for students with learning disabilities. Journal of Yala Rajabhat University, 17(1), 98-106. (in Thai)

Chochu, B. & Buasuwan, P. (2020). Role of the school principal in academic affair of Wichutit school, Din Daeng district, Bangkok. Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU, 7(2), 162-174. (in Thai)

Deemae, A., Suwanno, P. & Bakoh, N. (2020). Factors affecting the competency of teachers in bilingual schools in the three southern border provinces. Journal of Yala Rajabhat University, 15(3), 383-391. (in Thai)

Education Provision for Persons with Disabilities Act, B.E. 2551 (2008). Thai government gazette, 130(42a), 3-5. (in Thai)

Khang-ae, K. (2019). The guidelines of participatory administration development for school administrators under the offfice of Nongbualamphu educational service area 1. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, special edition, 181-195. (in Thai)

Lamphun Special Education Center. (2017). Management of education 2017 – 2019. (photocopy). Chiang Mai: Lamphun Special Education Center.

Lamphun Special Education Center. (2017). Summary report of research and innovation development 2019. Chiang Mai: Lamphun Special Education Center. (in Thai)

Kanda, A. & Lapcharoen, S. (2021). Roles of school administrators in promoting classroom research in schools under Samut Sakhon primary educational service area office. Journal of Graduate School, 18(82), 76-85. (in Thai)

National Education Act, B.E. 2542 (1999). Royal Thai government gazette, 116(76a), 8-9. (in Thai)

Ontam, N. (2019). PDCA (Deming Cycle) management techniques. Journal of Association of Professional Development of Educational Administration of Thailand (JAPDEAT), 1(3), 39–46. (in Thai)

Patphol, M. (2021). Active blended learning (1st ed.). Bangkok: Innovative Leaders Center in Curriculum & Learning (LCCL) Printing. (in Thai)

Prombut, Y. (2015). The development of knowledge management model for the vocational course development by using the PDCA. Master's Thesis. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. (in Thai)

Radpontee, P. (2015). Guidelines for teacher promoting in classroom research at Ban Santisuk school, Meachan district, Chiang-rai Primary Educational Service Office Area 3. Master's Thesis. Chiang Rai Rajabhat University. (in Thai)

Saraburi Special Education Center. (2014). Classroom action research [Online]. Retrieved November 28, 2022, from: http://saraburispecial. ac.th/news-detail_931_5833. (in Thai)

Srikham, O., Sirimakha, W., Wattanasuk, S., Wongtongcharoen, B., Romyen, K. & Jojokkruad, S. (2018). The development of classroom action research of educational to develop students in teacher training programs. Academic Journal of Buriram Rajabhat University, 10(2), 157-169. (in Thai)

Srithongsuk, L. (2022). Developing an integrated internal supervision model to promote research competencies in the classroom of teachers Saphang Wittayakom school under the Chaiyaphum Provincial Administrative Organization. Journal of Learning and Education (JLE), 4(2), 47–60. (in Thai)

Sukkasam, T. (2017). Effects of teaching using the PDCA that affect the quality of student program in the subject of governance in public management. Research report, Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet Rajabhat University. (in Thai)

Sungrugsa, N. & Thammapipon, S. (2020). Learning reflection: Perspective in order to construct the body of knowledge in educational research. Silpakorn Educational Research Journal, 12(2), 1–15. (in Thai)

Tantranont, N., & Sawatdeenarunat, C. (2023). School management for sustainable development in energy and environmental excellence. Pertanika Journal of Social Science & Humanities, 31(1), 401-422.

Wongchai, N., & Tantranont, N. (2022). Internal supervision administration guidelines of Kalayaniwattana educational quality development network schools for Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6. The Journal of Development Administration Research, 12(3), 486-499. (in Thai)

Wongwanit, S. (2017). Classroom action research (19th Ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing. (in Thai)