การคิดเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันและอนาคต

Main Article Content

สุธน วงค์แดง

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอการคิดเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย: จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันและอนาคต โดยนำเสนอประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงบวก ความสำคัญของการคิดเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย วิธีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงลบสู่การคิดเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาการคิดเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย และเทคนิคการพัฒนาการคิดเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย จากการศึกษาเอกสาร ตำรา บทความวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า การคิดเชิงบวกเป็นความสามารถในการทำความเข้าใจและยอมรับได้ทั้งสิ่งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ พร้อมที่จะเข้าใจ เรียนรู้และควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดีภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต และเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยให้คนผ่านพ้นอุปสรรคนานัปการ หากบุคคลใดมีการคิดเชิงบวกจะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิตของแต่ละคน การคิดเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ผู้ที่มีการคิดเชิงบวกจะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตโดยใช้พลังที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ การพัฒนาการคิดเชิงบวกในเด็กปฐมวัยควรเป็นลำดับความสำคัญอยู่เป็นลำดับต้น ๆ เพราะเป็นช่วงระยะก่อนวัยเรียนสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กวัยนี้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้ส่งผลทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อต้องมารับข้อมูลและข่าวสารด้านลบในแต่ละวันอาจนำไปสู่ปัญหาในภายหลังได้ และเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งและมีคุณภาพทางด้านอารมณ์ จิตใจ อุปนิสัยและความสามารถซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของเด็กในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Darshan, G. (2014). The power of positive thinking. Retrived October 2, 2021, form: http://www.self- ealization.com/articles/the_power_of_positive_thinking.htm.

Drew, C. (2023). 101 Examples of a positive attitude. Helpful professor. Retrived August 28, 2023, form: https://helpfulprofessor.com/positive-attitude-examples/

Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. In Devine, P. & Plant, A. (Eds.), Advances in Experimental Social Psychology Burlington: Academic Press, 47, 1-53.

Guo, Y., and Yuan, T.(2019). Promoting positive attitudes towards learning in early childhood education: A Preliminary Study. Early Childhood Education Journal, 47(3), 739-748.

Jiracharoenpong, S. (2013). Causal factors influencing positive thinking of senior high school students under the Secondary Educational Service Area 11. Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 6(3), 537-555. (in Thai)

Kaori, T. & Motoko, F. (2015). The relationship between positive thinking and individual characteristics: Development of the soccer positive thinking scale. Football Science, 12, 74-83.

Liaowarin, U. (2015). Development of an integrated positive thinking training program for development. Gratitude of students Higher education level. Bangkok: Research and Development Institute Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

Ministry of Education. (2020). Guidelines and focus for education in fiscal year 2020. Retrieved April 20, 2021. from: www.moe.go.th. (in Thai)

Phongphetdit, B. & Authawee, B. (2020). Factors affecting the development of early childhood Thailand: Public health region 5. KJN, 27(1), 59-70. (in Thai)

Shelly, M. (2014). A leader with positive attitude and thinking can bring great success. Nternational. Journal of Emerging Research in Management & Technology, 3(2), 61-63.

Sitsira-at, S., Jungate, P., Kuprasert, N. & Peatkadee, V. (2018). The effects of positive thinking enhancing activities in graduate diploma program in teaching profession students. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 13(1), 157-164. (in Thai)

Sittisamarn, S. (2023). Inviting children to practice positive thinking in life [online]. Retrived October 25, 2023, from:https://www.thaipbskids.com/contents/628b2d67e0e0af8ec63e2a2f. (in Thai)

Suksawang, S. (2018).7 Thinking Skills. [Online]. Retrieved December 20, 2018, from: https://www.sasimasuk.com/16761107/7- thinking-skills. (in Thai)

Supannopaph, P. (2018). Positive thinking: life development variable. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11 (3), 1958-1978. (in Thai)

Sood, Renuka. (2023). Impact of positive thinking on children. Retrived December 2, 2023, form: https://www.linkedin.com/pulse/impact-positive-thinking-children-mitranglobal-ju77f

Thai Health Promotion Foundation, Raklukegroup. (2018). Brain skills development guide: EF executive function for primary school teacher. Bangkok: Matichon public comany limited. (in Thai).

The University of Minnesota’s College of Education and Human Development (CEHD). (2016). Positive reinforcement in the classroom: Tips for teachers. University of Minnesota College of Education and Human Development. Retrieved December 21, 2023: from: https://cehdvision2020.umn.edu/blog/positive-reinforcement-teacher-tips/

Quam, J. K. (2016). Positive reinforcement in the classroom: Tips for teachers. Retrived December 2, 2016, from: https://medium.com/@jeankquam/positive-reinforcement-in-the-classroom-tips-for-teachers-88011327f067.

Vourinen, K. (2023). Positive thinking, the seed of prosperity. Retrived April 5, 2023, from: https://www.eef.or.th.

Wongkittithorn, T. & Phonphala, L. (2020). Teaching to change life: Set of 3 positive thinking series. Bangkok: Research Institute for Educational Equality. (in Thai)