ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
เผยแพร่แล้ว: 04/30/2020

ฉบับเต็ม

Research articles