บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง “สันติวิธีในวิถีชีวิต”

Main Article Content

Phramaha Kwanchai Puttaviseso
Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

เมื่อกล่าวถึงสันติ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไป เป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นในสังคม เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน หรืออยู่ที่ใด ล้วนต้องพบกับความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หาสันติคือความสงบไม่ได้เลย อาจเป็นเพราะหลายคนมุ่งถึงความสงบที่ภายนอกเป็นหลักโดยหลงลืมหลักการสำคัญที่ว่า ก่อนจะเกิดความสงบภายนอก ต้องสร้างความสงบภายในก่อน สอดคล้องกับหลักการสร้างความสงบหรือสันติวิธีที่บรรจุเนื้อหาและหลักการไว้ในหนังสือ “สันติวิธีในวิถีชีวิต”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Puttaviseso, P. K., and S. Sirithanyaporn. “บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง ‘สันติวิธีในวิถีชีวิต’”. Mahachula Academic Journal, vol. 7, no. 3, Nov. 2020, pp. 322-9, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/247396.
Section
Book reviews

References

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. สันติวิธีในวิถีชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๑. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๑. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.