วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้รวบรวมบทความวิชาการของผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ต่างสถาบันได้ส่งบทความทางวิชาการมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำให้มีคณาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมและการนำไปประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักคำสอนทางพระศาสนาอันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะทำงานฝ่ายประสานงานได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๒๓ บทความ มี ๑ ภาค คือ ภาคภาษาไทย ทั้ง ๒๓ บทความ ในบทความทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวิชาการ ๖ บทความ  บทความวิจัย ๑๗ บทความ อีกทั้งมีบทวิพากษ์หนังสือในท้ายเล่มอีกด้วย

Published: 2020-11-30

A Model of waste of Management for Schools under the Office of Basic Education Commission

Wimolshaya Shathitshunthonphan, Thanee Gesthong, Teeppipat Suntawan

157-173

Factors Associated with Successful Smoking Cessation Behaviors of Patients Visiting Smoking Cessation Clinic

Phuangprapha Phetme, Wichanan Tanakanjanapong, Rusnanee Duangjan, Saifuddeen Salah, Teerohah Donroman, Rassamee Sangthong, Muhammadfahmee Taleh

294-308

Appendix

Kwanchai Budwised

330-342