The front of the journal

Main Article Content

Phramaha Kwanchai Puttaviseso

Abstract

     วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย ๔ เดือน (ปีละ ๓ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม เพื่อเป็นเวทีเเลกเปลี่ยนเเนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัยในการเผยเเพร่บทความทางวิชาการเเละบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เเละนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาเเละปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์เเละสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Puttaviseso, P. K. “The Front of the Journal”. Mahachula Academic Journal, vol. 8, no. 3, Dec. 2021, pp. 1-24, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/256482.
Section
The front of the journal