วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รวบรวมบทความ วิชาการของผู้บริหาร คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ต่างสถาบันได้ส่งบทความทางวิชาการ มาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำให้มีคณาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรม และมีการนำไปประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักคำสอนทาง พระศาสนาอันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะทำงานฝ่ายประสานงานได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ เผยแพร่ จำนวน ๓๐ บทความ เป็นภาคภาษาไทยล้วน ในบทความทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวิชาการ ๙ บทความ บทความวิจัย ๒๑ บทความ

Published: 2021-12-28

A Study of the Insight Medition Practice in Buddhadāsabhikkhu’s View

Supakorn Ruangvityakul, Phra Rajapariyattimuni (Thiab Siriñāṇo), Maesee Kritsana Raksachom

26-38

Saving electricity in schools with the innovative E Plus system

Yutthapong Sriwichai, Vipaporn Poovatanakul

39-59

Buddhist Teaching integration to ICF Coach’s Core Competencies

Benjaporn Techapreechawong, Prapan Supasorn, Toungpecth Somsri

87-103

Factors That Affect The Style of Management Software Industry in Thailand

naruemon teerapattanakiat, Charcrit Sritong, Pattarapon Chummee

263-278

Appendix

Phramaha Kwanchai Puttaviseso

399-416