ประกาศรับบทความเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ลงในวารสาร JSSE ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) โดยรับบทความผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ JSSE ได้กำหนดอัตราค่าธรรมการพิจารณาบทความเป็น 1,500 บาท/บทความ โดยจะเรียกเก็บครั้งเดียวก่อนส่งต้นฉบับบทความเข้าสู่กระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชำระภายใน 5 วันทำการหลังจากส่งบทความต้นฉบับ) ทั้งนี้จะเรียกเก็บตั้งแต่ JSSE ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะวิทยาศาสตร์) เลขที่ 869-3-00127-7 ธนาคารไทยพาณิชย์
กรุณาแนบสลิปการโอนในระบบพร้อมต้นฉบับบทความและแบบโอนลิขสิทธิ์บทความ ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมิน

ปล. ตั้งแต่ JSSE ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป ทุกบทความต้องมีภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ ที่สามารถนำมาเป็นหน้าปกบทความได้ หรือจัดทำเป็น graphical abstract ของบทความเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวด้วยรูปภาพโดยภาพจะเป็นการเล่าเรื่องอย่างย่อของงาน

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ
https://drive.google.com/file/d/1Lmq4Orf4T5yYlwIEez8uWJEdlFpiqBMy/view