กฎหมายปกครองกับการดำเนินนโยบายบริการสาธารณะ

Main Article Content

ชาญวิสุทธิ์ ต้นมณี
พร้อมพล สัมพันธโน

บทคัดย่อ

การดำเนินนโยบายบริการสาธารณะโดยรัฐจะต้องมีกฎหมายเป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารงานอยู่เสมอ เพราะการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องยึดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามหลักการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย กลไกและเครื่องมือดังกล่าวก็คือกฎหมายปกครอง ดังนั้น กฎหมายปกครองและการดำเนินนโยบายบริการสาธารณะจึงมีความสัมพันธ์กัน ทั้งเป็นกลไกสำหรับการนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติโดยรัฐ การช่วยควบคุมการใช้อำนาจของรัฐ และเป็นเครื่องมือตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะให้ได้ดุลยภาพกับประโยชน์ของเอกชน อย่างไรก็ตาม กลไกและเครื่องมือดังกล่าวจะต้องมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกลไกจะต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนองค์กรจะต้องมีความเป็นเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อนและไม่ถูกแทรกแซงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และระบบควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจก็ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองกระทําอันจะเป็นการสร้างดุลยภาพของความจําเป็นในการใช้อํานาจรัฐ การที่มีกฎหมายปกครองเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐจะเป็นหลักการประกันว่าการใช้อำนาจปกครองนั้นเป็นการกระทำภายใต้หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองได้อย่างแท้จริง

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชาญชัย แสวงศักดิ์. คาอธิบายกฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพมหานคร. สานักพิมพ์วิญญูชน, 2559.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. สัญญาทางปกครอง : เครื่องมือในการจัดทาบริการสาธารณะ. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564. จากเว็บไซต์ http://pub- law.net/publaw/view.aspx?ID=693#s4, 2559.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร. สานักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

ยุติธรรม ปัทมะ. “การควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายปกครอง.” บทความวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 06 มีนาคม 2557.

รัตนาภรณ์ แววกระโทษ. การนานโยบายไปปฏิบัติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564. จากเว็บไซต์ https://www. gotoknow.org/posts/448023, 2559.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทาทางปกครอง. พิมพ์ครั้ง 2. กรุงเทพมหานคร. สานักพิมพ์วิญญูชน, 2546.