เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

จิตอาสาและรูปแบบการพัฒนาของพระคิลานุปัฎฐากพระสงฆ์อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พระอธิการณัฐพล ปญฺญาวุฑฺโฒ, พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, พระครู สุตชยาภรณ์

33-45

กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย

ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์, อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล

114-125

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์, พระครูปลัดนิเวช ชินวโร

152-162

กรรมในพระพุทธศาสนา

พระครูปลัดอุทัย รตนปัญโญ, ลินดา พัฒนพันธ์, กตัญญู เรือนตุ่น

163-176

องค์ประกอบของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

พระมหาอุเทน โพธิ์ศรีประเสริฐ, ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล, เฉลิมชัย สุขจิตต์, สมชาย บุญศิริเภสัช

203-215

กฎหมายปกครองกับการดำเนินนโยบายบริการสาธารณะ

ชาญวิสุทธิ์ ต้นมณี, พร้อมพล สัมพันธโน

257-268