ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

พีระพล หมี่เอี่ยม
ธนัช กนกเทศ

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุสงฆ์ที่จาพรรษาอยู่ในเขตอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 228 รูป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าเท่ากับ 0.918 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)
             ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x}= 69.69 คะแนน, S.D.= 8.604) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน พบว่า การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และการศึกษาทางธรรมที่ได้รับของพระภิกษุสงฆ์ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ได้ร้อยละ 40.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย หน่วยงานด้านสุขภาพหรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดโครงการหรือนโยบายสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ตลอดจนการให้คาแนะนาในการนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมในการดาเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์. ปัจจัยทานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คาวัด. กรุงเทพมหานคร วัดราชโอรสาราม, 2548
ปณัณธร ชัชวรัตน์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2553
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร, บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์จากัด, 2560
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. สรุปแนวทางการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปี พ.ศ. 2559. กรุงเทพมหานคร, บริษัท ทีเอสอินเตอร์พริ้นท์จากัด, 2559
สนธนา สีฟ้า. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
วีรสิทธิ หลงเจริญ. พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอาเภอจันทบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
ศนิกานต์ ศรีมณีและคณะ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม, 2556