เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

นวัตกรรมสังคมรากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนภาคตะวันออก

พลอยพิณญา หาญหฤทัยวัลก์, ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ชัยณรงค์ เครือนวน

71-85

มุมมองชีวิตตามแบบอริยสัจ 4

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, วารุมาตร์ แก้วคะปวง, ปาณิสรา เทพรักษ์

191-202

พุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในพระพุทธศาสนา

พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ, ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, ลินดา พัฒนพงษ์

218-233