รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลาง

Main Article Content

วิเชษฐ หลุดพา
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
ยุภาพร ยุภาศ

บทคัดย่อ

               บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลาง โดยใช้การวิจัยเชิงปราณ และมีหน่วยวิเคราะห์เป็นระดับองค์การ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 200 ตัวอย่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัด ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 80 องค์การ จังหวัดปทุมธานี จานวน 40 องค์การ จังหวัดนนทบุรีจานวน 40 องค์การ จังหวัดอ่างทองจานวน 40 องค์การ และ จังหวัด สิงห์บุรีจานวน 40 องค์การ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ใน 7 ประเด็น คือ ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหาร ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านความเป็นเจ้าภาพ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการจัดการภาครัฐประกอบด้วย ด้านการนาองค์กร การวางแผนกลยุทธ์การเน้นลูกค้าและการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ การเน้นบุคลากร และด้านการเน้นปฏิบัติ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเพื่อนาไปสู่การกาหนดรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลางต่อไป
                จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลางนั้นมีปัจจัยด้านต่างสัมพันธ์และส่งผลเชื่อมโยงต่อกันดังนี้ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการนาองค์กร การเน้นลูกค้าและการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ การเน้นบุคลากร และด้านการเน้นปฏิบัติ ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการเน้นบุคลากรที่ ปัจจัยด้านทรัพยากรส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการนาองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การเน้นลูกค้าและการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ การเน้นบุคลากร และด้านการเน้นปฏิบัติ ปัจจัยด้านความเป็นเจ้าภาพส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการวางแผนกลยุทธ์และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ และปัจจัยด้านลักษณะบุคคลส่งผลต่อการจัดการภาครัฐด้านการนาองค์กร การวางแผนกลยุทธ์และการเน้นบุคลากร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นจากรูปแบบและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลางควรคานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆดังกล่าวข้างต้นในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามบริบทของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลางต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับ ที่2 (พ.ศ.2560 2564). กรุงเทพมหานคร สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2560
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร บริษัทสานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, 2550.
Joseph F. Hair. Jr., Tomas M., Hult Michigan. East LansingChristian Ringle., & GermanyMarko Sarstedt. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). USA: Sage
Juan Plabo, Juan Ignacio. Pulido-Fernández, and Marcelino Sánchez-Rivero. (2013). Does Tourism Growth Influence Economic Development?. Journal of Travel Research, 54(2), 206-221.
Lahav, Tamar, Mansfeld, Yoel and Avraham. Eli. (2013), Factors Inducing National Media Coverage for Tourism in Rural versus Urban Areas: The Role of Public Relations. . Journal of Travel and Tourism Marketing, 30(4), 291-307