การบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

Main Article Content

บุญร่วม คำเมืองแสน

บทคัดย่อ

               งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3. เพื่อนารูปแบบการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 20 รูป/คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล โทรศัพท์มือถือ แบบบันทึก กล้องถ่ายรูป แล้วตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
               ผลการวิจัย พบว่า
              1. การบริหารหลักสูตรเป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ออกเป็นกฎหมายให้มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของทุกหลักสูตร ผลลัพธ์ของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการออกแบบหลักสูตร
             2. การบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรจะต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และควรมีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลลัพธ์ของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน ตามที่ปรากฏใน มคอ. 2 ซึ่งแต่ละรายวิชามีจุดเน้นในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน รวมถึงการดาเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา
             3. ควรมีการบริหารจัดการร่วมกับวิทยาเขตต่าง ๆ เช่น มีคู่มือในการบริหารหลักสูตร มีข้อสอบกลาง ควรมีการเรียนปรับพื้นฐานร่วมกัน เน้นด้านพุทธศาสนาและปรัชญา มีการกากับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเสริมให้นักศึกษา มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กานต์กนิษฐ์ จงมณีสุวรรณ. การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
ดาบตารวจหญิงประกายพร ผุยรัตน์. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย: การวิจัยแบบผสานวิธี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ธีระ รุญเจริญ. ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง, 2550
ประพันธ์ สุริหาร. หลักและระบบการบริหารการศึกษา. ขอนแก่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 2541
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 295 ง หน้าที่..15
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง,สานักพิมพ์ บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด. กรุงเทพมหานคร, 2560