การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา

Main Article Content

ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ
คมศิลป์ ประสงค์สุข

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ เพื่อประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาปีที่ 1 4 รวมทั้งสิ้น 100 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                 ผลการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ด้านการดารงชีวิต พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก และด้านทักษะอาชีพ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก และมีความคิดเห็นว่า เรียนคณะศึกษาศาสตร์จบแล้วมีโอกาสได้งานทา มีหน่วยงานพร้อมรับเข้าทางานและสาคัญที่สุดหากเรียนจบจากสาขาวิชาการประถมศึกษาของสถานบันจะเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชูชาติ หงษ์ขาว. การจัดกิจกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนระดับชัน ประถมศึกษาปี ที 5 สังกัดสานักงานการ ประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, 2542
เดโช สวนานนท์. ปทานุกรมจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 2512
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ใ กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ภาวนา ใจประสาท. การศึกษาการดารงชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2534
วิจารณ์ พานิช. วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร. ตถาตาพับบลิเคชัน. 2556
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระเบียบวาระ แห่งชาติ 2551 2555. กรุงเทพมหานคร: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551. กระทรวงศึกษาธิการ.
สาเนาว์ ขจรศิลป์. มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา2, การพัฒนานักศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
สุเมธ แย้มนุ่น. ข้อมูลศักยภาพการผลติครูด้วยหลักสูตรปริญญาโท. 2554. [Online]. Available: http://www.newswit.com. [19, กุมภาพันธ์ 2556].