ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี

Main Article Content

พรสุดา นาถาบำรุง

บทคัดย่อ

                 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน โดยจาแนกตามประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพปัจจุบัน และระดับการศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริโภคทั่วไปที่ตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในเขตมีนบุรี จานวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้การทดสอบความแตกต่าง ได้แก่ t-test, One way ANOVA และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี โดยภาพรวมระดับมากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพปัจจุบัน และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3) และด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตมีนบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สยามรัฐ. รู้ทันพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและเทรนด์รอบโลก. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563. จากเว็ปไซต์ https://siamrath.co.th/n/149194.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานสถิติรายปีระเทศไทย 2563, สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563. จากเว็ปไซต์ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e- book/SYB-2563/files/assets/basic-html/index.html#1
สิทธิ สิทธิกรรณ์. การส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
Cochran, W. G. Sampling techniques. (3rd ed.). New York: Wiley & Sons. 1997