พุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
ลินดา พัฒนพงษ์

บทคัดย่อ

               หลักธรรมคำสอนทางศาสนาพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ พระพุทธองค์ทรงแนะนาสั่งสอนหลักธรรมหรือเป้าหมายให้แก่อริยบุคคลและเวไนยสัตว์ทั้งหลายอย่างชัดเจนเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลให้ศึกษาค้นพบสภาพความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจและยอมรับที่จะพัฒนาตนเองให้พ้นจากทุกข์และเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านพ้นจากทุกข์ที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนั้น1 การให้คาแนะนาสั่งสอนหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้แก่อริยสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายในพุทธกาลก็คือการให้คาปรึกษาของพระพุทธองค์ที่มีต่อพุทธบริษัทซึ่งได้ทรงกระทาไว้มาเป็นเวลานานกว่า 2600 ปีมาแล้วแสดงถึงความที่ทรงเอื้ออาทรทรงเอาใจใส่ทรงเมตตาปราณีและทรงเกื้อกูลด้วยพระหทัยที่บริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงกระทาเพื่อช่วยเหลือเหล่าสัตว์ทั้งหลายด้วยหวังให้พ้นจากทุกข์ เฉกเช่นเดียวกับที่พระองค์เคยทรงประสบมาก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพุทธบริษัททั้งหลาย

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ขุ.ขุ. (ไทย) 25/2/24.
ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/2/499–504.
ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/2/499–504.
ขุ.อุ. (ไทย) 25/22/210-214.
ที.สี. (ไทย) 9/298/109.
ม.ม.(ไทย) 13/69/65.
วิ.ม. (ไทย) 4/13–16/13–15.
วิ.ม. (ไทย) 4/26-31/32-40.
วิ.ม. (ไทย) 4/54/63-65.
วิ.ม. (บาลี) 4/13–16/13–15.
ส .นิ (ไทย) 16/16/25.
ส .ม. (ไทย) 19/1101/613.
ส .สฬา. (ไทย) 18/411/477.
องฺ. สตฺตก. (ไทย) 23/37/57.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/157/217.
องฺ.ติก. (ไทย) 20/66/255-263.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/159/263
องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) 3/159/60.
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/12/232.
ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ. พุทธจิตวิทยาการให้คาปรึกษา. ฉบับปรับปรุง. พิษณุโลก: บริษัทโฟกัสพริ้นตี้ง จากัด, 22561
ประพัฒน์ศรีกูลกิจ. พระไตรปิฎกวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 2. พิษณุโลก: บริษัท โฟกัส พริ้นติ้งจากัด, 2559
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธศาสน์กับการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์ศยาม, 2549
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). สยามสามไตรส่อนาคตที่สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จากัด, 2552
วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. จิตวิทยาพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
สิริวัฒน์ ศรีเครือดง. พุทธจิตวิทยาลดอัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล: คมชัดลึก, http://www.komchadluek.net/news/knowledge/223737 [9 สิงหาคม 2560]
โสรีช์โพธิแก้ว. แนวคิดจิตวิทยาการปรึกษาและทัศนะจากประสบการณ์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540