ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

เมทินา อิสริยานนท์

บทคัดย่อ

               ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่างมาจากประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ ANOVA ผลการศึกษา พบว่า ระดับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ที่มีต่อชุมชนโดยรอบในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 2.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางกายภาพ (x̅ = 2.97) ด้านการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางชีวภาพ (x̅ = 2.82) ด้านคุณภาพชีวิต (x̅ = 2.81) และ ด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (x̅ = 2.70) ตามลาดับ และอยู่ในระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านความยั่งยืนของนิคมอุตสาหกรรม และชุมชน (x̅ = 2.45) ส่วนปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ที่มีต่อชุมชนโดยรอบนั้น พบว่า ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีผลต่อความรู้สึกถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม มีเพียงตัวแปรรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อน/หลังการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความรู้สึกถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. รายงานประจาปี 2561. กรุงเทพมหานคร. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 2561
จาลอง โพธิ์บุญ. การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร. ทิพเนตรการพิมพ์. 2552.
ชัยณรงค์ เครือนวน. สุธาทิพย์ จับใจเหมาะ และศักดา ศิลากร. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 7.1. หน้า 99 – 115. 2562.
ธนรัตน์ ภู่พวง. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่มีผลต่อชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา. 2558.
นงคราญ วงศ์ตะวัน. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ – สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษาหมู่บ้านรอบผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2548.
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ. เรียนรู้ อยู่ ร่วมกัน. นนทบุรี: มูลนิธินโยบายสุขภาวะ. 2557
ยุพดี เสตพรรณ. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร. พิศิษฐ์การพิมพ์. 2544.
ศักดา ศิลากร. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการสะสมทุนเบื้องต้น: กรณีศึกษาการช่วงชิงที่ดินในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 7.2. หน้า 24-54. 2562.
สไบทอง กันนะ. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2556.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525 – 2529. กรุงเทพมหานคร. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2524.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2555.
สุทธินี สาระสันต์. ผลกระทบทางกายภาพของสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการวางผังเมือง. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552
Taro Yamane. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Ed. New York. Harper and Row Publications. 1973.