เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

การกำเนิดรัฐตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา

ทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช, พระมหาสุริยะ มทฺทโว, พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน

193-202