การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี

Main Article Content

จติกา คุ้มเรือน

บทคัดย่อ

การศึกษาการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อความต้องการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก


ผลการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ศักยภาพด้านพื้นที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 ด้านการจัดการ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 และด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 และพบว่าศักยภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้พบว่าควรให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างคนในชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการออกแบบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุลวดี ละม้ายจีน (ผู้บรรยาย). (ม.ป.ป.). วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. ใน เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (หน้า 26). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

ณัฐกานต์ รองทอง และวงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา .(2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุครปราการ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 (1) : 109-129.

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548ก). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์.

ปัทมา โกเมนท์จำรัส .(2562). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารช่อพะยอม ปีที่ 30 (2) : 249-257.

ปุณยวีร์ วิเศษสุนทรสกุล และคณะ .(2563). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 14 (34) : 31-43.

พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์(กนฺตธมฺโม) .(2563). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 2 (1) : 321-330.

มณีรัตน์ สุขเกษม. (2559). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 10 (4) : 97-112.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2559).แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422.

สำนักงานจังหวัดปราจีน .(มปป.). จังหวัดปราจีนบุรี. สืบค้นจาก http://www.prachinburi.go.th/main.htm

หัสนัย ผัดวงศ์ และไพฑูรย์ มนต์พานทอง .(2563). การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านม้งกิ่วกาญจน์. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 (2) : 200-216.