เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ปณตนนท์ เถียรประภากุล, เยาวทิวา นามคุณ, เกษตร วงศ์อุปราช, ฉัตรสุดา มาทา

54-66

ประวัติศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ.

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

176-188