การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน

Main Article Content

ไพรินทร์ ณ วันนา

บทคัดย่อ

               การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน  มีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อศึกษาแนวคิดตามหลักคำสอนของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน 2. เพื่อศึกษา หลักการปฏิบัติของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน 3. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดหลักคำสอนและหลักปฏิบัติของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน  เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) แบบมีแนวคำถาม (Guideline)    ไว้ล่วงหน้าอันจะทำให้ทราบถึงแนวคิด คำสอนและหลักปฏิบัติปฏิปทาของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) มีทั้งหมด 20 รูป/คน ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อข้อมูลจากการศึกษา พบว่า สี่ครูบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นคำสอนที่คล้ายกัน กล่าวคือ หลักศีล 5 หลักสังคหวัตถุ 4 พรหมวิหารธรรม 4 จึงได้ทราบหลักแนวคำสอนและหลักการปฏิบัติปฏิปทาของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน     


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองพุทธสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554.
พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ดร., “พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นนักสังคมสงเคราะห์”, ใน พระพุทธสาสนากับ
สังคมสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
พระสมชาย ธมฺมสาโร(พรมมา). “ศึกษาบทบาทพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในฐานะนักบุญล้านนา
กรณีศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในล้านนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 11,
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 2551.
ภิกษุอานันท์ พุทธธัมโม. มหัศจรรย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย. พิมพ์ครั้งที่ 8. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์,2554.
สมศักดิ์ บุญปู่. พระสงฆ์กับการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2547.
โสภา ชนะมูล“ ครูบาศรีวิชัย “ตนบุญ” แห่งล้านนา พ.ศ. 2421– 2481
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิ ฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.
_______.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน), 2556.
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ. มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า. กรุงเทพมหานคร : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2558.