เผยแพร่แล้ว: 2017-12-30

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา

ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ, ปรุตม์ บุญศรีตัน

1-8

พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร.

40-50

คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง

กนกรัชต์ เก่าศิริ, ธีระวัฒน์ แก้วลังกา, อณิษฐา หาญภักดีนิยม

101-108