ตำรวจพระ

Main Article Content

พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา

บทคัดย่อ

              ตำรวจพระเป็นคำที่ชาวบ้านทั่วไปใช้เรียกพระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งพระวินยาธิการที่มีความหมายว่า “พระที่ทรงไว้ซึ่งพระวินัย” มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา ชี้แจง แนะนำพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติชอบตามกฎกติกาที่กำหนด และจับพระภิกษุที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบมอบเจ้าอาวาส การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการหรือตำรวจพระมีศูนย์ปฏิบัติการครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ แต่ผู้ปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ยังขาดแคลน เนื่องจากพระผู้ซึ่งทำหน้าที่ตำรวจพระต้องเสียสละหลากหลายด้านทั้งความสุขส่วนตัว เวลา งานที่ตนจะพึงมีพึงได้ แม้แต่ค่าพาหนะที่ออกตรวจงานก็ต้องเสียสละเอง ผู้มีอำนาจในเรื่องนี้ควรจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนหรือการพิจารณาเลื่อนยศตำแหน่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุที่ทำหน้าที่พระวินยาธิการ และที่สำคัญต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือบทบาทให้แก่พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจพระให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เนื่องจากตำแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาของสังคมไทย

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กัลยาณมิตร. ประชุมพระวินยาธิการภาค 16 17 และ 18. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.Ka lyanamitra.org/th/meritnews_detail.php?i=2606. [11 กุมภาพันธ์ 2560].
ข่าวออนไลน์หนองคาย. พิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย (ภาค 8).[ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://nongkhainewsonline.blogspot.com/2016 /03/8_15.html?view=flipcard. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
ไทยรัฐออนไลน์. จับสึกหลวงพี่เจอในห้องสีกา อ้างมาหาผ้าป่า. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http:/ /www.thairath.co.th/content/465559. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
ไทยรัฐออนไลน์. ปิดสานักสงฆ์ดังชุมพร พระมั่วยาเสพติด. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/content/460433.[14 กุมภาพันธ์ 2560].
ไทยรัฐออนไลน์. แจ้งจับสึก! พระเฒ่าเมาสุรา บุกบีบคอแม่ชีขอนอนด้วย. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.siam55.com/news18084.html. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
ผู้จัดการออนไลน์. จับสึกพระมั่วสีกาคาห้องพักโรงแรม. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.2manager.co.th/crime/viewnews.aspx?newsid=9500000065502&tabid=3&. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
ผู้จัดการออนไลน์. ใครคือตารวจพระ ใครคือตารวจพระ? และมีหน้าที่อย่างไร. [ออนไลน์].แหล่งที่มา :http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9470000058575. [12 กุมภาพันธ์ 2560].
พระครูปลัดทะเล มหณณโว. บทบาทของพระวินยาธิการตามทัศนะของพระสงฆ์ในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.
พระธรรมสุธี. คู่มือศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554.
พระบุญทอด สีนวนนา. ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22(1): 61-69, 2559.
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์.ส่องสงฆ์เสื่อมผ่านสานตาตารวจพระ. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.108acc.com/articles/42159189/html. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
มติชนออนไลน์. โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่รู้ข่าวพระสงฆ์มั่วสีกามากที่สุด แนะสานักพุทธฯ จับสึก-ดาเนินคดี. [ออนไลน์].แหล่งที่มา :http://www.matichon.Co.th/news_detail.php?newsId=1 345277966.[15 กุมภาพันธ์ 2560].
มติชนออนไลน์. เจ้าคณะกทม. ชี้เพิ่มตารวจพระสองเท่า ครอบคลุมพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยทุกเขตในกทม. [ออนไลน์].แหล่งที่มา :http://www.m.matchon.co.th/readnews.php?newsid =142. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ข้อมูลพื้นฐานทางพระ พุทธศาสนาปี 58. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.onab.go.th/ebookda ta /2558.pdf. [14 มกราคม 2560].
สถาบันพระสังฆาธิการ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือพระวินยาธิการ. กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558.
สปริงนิวส์. พ.ศ.เตรียมตั้งพระวินยาธิการด้านไซเบอร์ปราบอนาจาร. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.springnews.co.th/social/240909. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
สารานุกรมเสรี. ความหมายคาว่าพระภิกษุ.อนาจาร. [ออนไลน์].แหล่งที่มา :http://th.wikipedia.org/wiki/%eo%b8%a05b8%b4%b8%b1. [14 กุมภาพันธ์ 2560].
เอ็มไทย. จับสมภาร ตุ๋ยเณร คากุฎิวัดดังระยอง. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http: //news.mthai.co m/hot-news/general-news/64835.html. [14 กุมภาพันธ์ 2560].