การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

Main Article Content

ภาสิณี สกุลคู
พลสิทธิ์ สิทธิชมพู

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี โดยศึกษากลุ่มประชากรจำนวนทั้งหมด 71 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พบว่า ภาพรวมของการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในองค์กร โดยใช้หลักจัตุรัสความปลอดภัย (Safety Square) ในการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08 ±0.60) และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในองค์กรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการจัดตั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยและด้านการควบคุม ค่าเฉลี่ย 2.44 ±0.62 ,ค่าเฉลี่ย 2.62 ±0.47 ตามลำดับล ส่วนด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ตามความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.84 ± 0.74) ผลสามารถเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานต่อไป


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2559. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNews.cfm?task=lt2009&id=17560 [13 กุมภาพันธ์ 2560].
กาญจนา แดงมาดี. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปะศาสตร์ : สถาบันราชภัฎนครปฐม. 2545.
กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยมข, 8 (2) 2546. หน้า 32-40.
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์. ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยที่ 1-8. พิมพ์ครั้งที่ 12. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2549.
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอาชีวอนามัย. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/54111%20s%20unit%201.pdf. [29 มิถุนายน 2560].
นเรศ เชื้อสุวรรณ และชลาลัย หาญเจนลักษณ์. จริยธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://www.sut.ac.th/im/data/ coop0704.pdf. [29 มิถุนายน 2560].
นลินี ณ นคร. เครื่องมือการวิจัย ในเอกสารชุดฝึกอบรมการเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเอง. นนทบุรี :สถาบันวิจัยและพัฒนา. 2546.
นิคม ถนอมเสียง. การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปนแกรม STATA. ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2550.
วันเฉลิม พลอินทร์. การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานขององค์การพฤติกรรมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง จำกัด. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชามนุษยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2549.
วิฑูรย์ สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น), 2542. หน้า 73-74.
สุทธิศักดิ์ เพ็งสลุง. จรรยาบรรณวิชาชีพ VS วิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.npcse.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=6&id_sub=1&id=18. [29 มิถุนายน 2560].
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน. ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากการทำงานในปี พ.ศ. 2554 - 2558 , [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th& cat=801 [4 กรกฎาคม 2559].
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง. ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง. 2559.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย. อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางในชุมชน.
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.muangmai.go.th/web/. [30 พฤษภาคม 2560].
Carmines and Zeller. Reliability and Validity Assessment. California, Sage Publication. 1979.
Howard Schuman and Stanley Presser. The Open and Closed Question. American Sociological.
1979.
John W.Best. Research in Education, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1993.