โมเดลประสิทธิผลเชิงพุทธวิธีในการพัฒนาองค์กรธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน

Main Article Content

อานุรักษ์ สาแก้ว

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาและความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันโดยการนำแนวคิดเรื่องหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาช่วยพัฒนากลไกทางธุรกิจตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่เน้นการประกอบสัมมาอาชีพ แบบไม่ประมาท ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแก่คนไทยในการพึ่งพาตนเองเป็นการนำเสนอแนวทางการปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐกิจที่สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีทุกยุค ทุกสมัย ด้วยหลักธรรมสำคัญคือ อริยสัจ 4, อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 โภควิภาค ๔ และ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. แนวคิดการเมืองไทย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). หน้า 61, 2541.
ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์, พุทธเศรษฐศาสตร์: หลักเศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจที่ ยั่งยืน, หน้า 165. 2561.
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable development. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง. น.78, 2541.
พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม. เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความไม่แน่นอน:ปรับกระบวนทัพรับความท้าทาย. (ออนไลน์) https://thaipublica.org/2020/09/bot-thai-economy-amidst-uncertainty/.
(6 ตุลาคม 2564), 2563.
พระครูโสภณปริยัติสุธี. รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย. หน้า 89-90, 2552.

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ. พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0. Humanities, Social Sciences and arts. Volume 12 Number 4. July – August 2019. หน้า 15-28, 2562.
ป.อ.ปยุตฺโต. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. (กรุงเทพมหานคร). หน้า 59-60, 2548.
ประกอบ ทองมา. เศรษฐทรรศนะเชิงประวัติศาสตร์. (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ต้นหมาก), 2536.
อภิชัย พันธเสน. วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อัมรินทร์), 2544.
E.F. Schumacher. Small is Beautiful. (ออนไลน์). แหล่งที่มา
http://www.siamintelligence.com /100th-schumacher-buddhist-economy, ghbhomecenter.com/journal/fileupload/1122Apr10tgeQx69.pdf. (6 ตุลาคม 2564), 1973.