เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

การบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

พระธงชัย วชิรญาโณ (พิชัย), ประณต นันทิยะกุล , เติมศักดิ์ ทองอินทร์

37-49

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะภาษาจีนของเยาวชน

Ms.Xiaoyan Huang, เกียรติ บุญยโพ , วิโรชน์ หมื่นเทพ

164-175

วิถีของพระสงฆ์ในการปรับตัวยุค New Normal

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ คำชุม

184-197

แนวทางการบรรเทาความยากจนตามวิถีพุทธ

พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์), จีรศักดิ์ ปันลำ, ดิลก บุญอิ่ม

224-238