พัฒนาการของประวัติศาสตร์ชุมชนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

ฉัตรชัย ชินะโยธิน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง พัฒนาการของประวัติศาสตร์ชุมชนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา1) พัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2564 2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 3) รวบรวมองค์ความรู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนบ้านโคกมั่งงอย พระภิกษุสงฆ์ ครู แกนนำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐในชุมชนบ้านโคกมั่งงอย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จำนวน 136 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ แบบเจาะจงและไม่เจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ การเขียนเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา


 


          ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2564 พบว่า ในปี พ.ศ.2500 วิถีชีวิตส่วนใหญ่ยังพึ่งพิงธรรมชาติ ต่อมาปัจจุบัน พ.ศ.2564 มีค่านิยมสูงขึ้น คือ มีการสร้างบ้านเป็นตึก รูปแบบทันสมัย จากถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต มีประปา ไฟฟ้าเข้าถึงทุกพื้นที่ มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร มีการแต่งกายและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับสังคมสมัยใหม่และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และการเข้าถึงแหล่งอาชีพอื่น ๆ 3) รวบรวมองค์ความรู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ชุมชนบ้านโคกมั่งงอย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2454 ผู้บุกเบิกคนแรกคือ นายซามา สนิทไทย มาจากหมู่บ้านโสก ตำบลยางหวาย ได้ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานบริเวณด้านทิศเหนือของลำห้วยยาง เพื่อสะดวกต่อการประกอบอาชีพ ต่อมาปี พ.ศ. 2474 จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโคกมั่งงอย” โดยมี นายบุ สนิทไทย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

โกวิทย์ พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 2559.
จารุภัทร เรืองสุวรรณ. ตะเกียงชีวิต (1) รากกำเนิดแดนสารคาม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
https://www.matichonweekly.com/special-report/article_262375 [2 กรกฎาคม 2563].
ชนิศา กล่อมทอง. “ประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองพุนพิน”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
พระอธิการทวีศักดิ์ กิตติญาโณ (วรกิจเจริญวงค์), “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม
ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”, วารสารปัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา, ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 51-63.
วรรณพร อนันตวงศ์. “วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนคีรีวง”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
วิทยา อาภรณ์. “ประวัติของชุมชนในบริเวณลุ่มแม่หลุ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
ศรีศักร วัลลิโภดม. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ของสังคมที่หายไปในปฏิบัติการประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น. ค่ายริมขอบฟ้า: เมืองโบราณ สมุทรปราการ, 2559.
สัมภาษณ์ กัญญ์กุลณัช ทวีทรัพย์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ,18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ ทองสา แซ่ล้อ, ชาวบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ,
18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ ธนพันธ์ สนิทไทย, หัวหน้าส่วนกองงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ, 24 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ ธุวชิต เจริญเกียรติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ,
20 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ แปลน ดวงจิตร, ชาวบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ,
18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ พระอธิการแสงเทียน ฉันทโก, เจ้าอาวาสวัดจอมธาตุ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ, 18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ พรหมา พลูประเสริฐ, ชาวบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ,
18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ วีระ นาคคำ, ข้าราชการบำนาญ ชาวบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ, 18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ เวิ้น ทิพย์ชาติ, ชาวบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ,
18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ สมหมาย สนิทไทย, ชาวบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ,
18 กุมภาพันธ์ 2564.
สัมภาษณ์ สุพรรณ ชูชื่น, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมั่งงอย, 18 กุมภาพันธ์ 2564.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย. ประวัติความเป็นมา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://kokmungngoi.go.th
[28 มิถุนายน 2563].
. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://kokmungngoi.go.th
[25 กรกฎาคม 2563].
Scott D.N. Cook and Dvora Yanow, “Culture and Organizational Learning First”, Management Inquiry,
vol. 20 No.4.: 355-372.