รูปแบบการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Main Article Content

สุริยัน ทองพิกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบองค์กร เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กร และเพื่อจัดทำคู่มือการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตามรูปแบบที่ได้จากการวิจัย โดยการวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้จัดการองค์กรที่ติดตั้งระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ 10 ท่าน และการประชุมสนทนากลุ่มย่อยของผู้ทรงคุณวุฒิ 13 ท่าน โดยข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรจากองค์กรที่มีการติดตั้งระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ 409 ท่าน และการประเมินคู่มือการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหารค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มี 3 องค์ประกอบหลัก และ 9 องค์ประกอบย่อย คือ (1) การจัดการองค์กรมี 5 องค์ประกอบย่อย คือ รูปแบบการจัดการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบการปฏิบัติงาน การจัดการบุคลากร และผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ (2) การพัฒนานวัตกรรมมี 2 องค์ประกอบย่อย คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากระบวนการ และ (3) การจัดการการเปลี่ยนแปลง มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ รูปแบบดังกล่าวได้รับการรับรองจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย และคู่มือการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเป็นไปได้สูงมากในการนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้.


          ผลการวิจัยพบว่า


1.องค์ประกอบองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย (1) รูปแบบการจัดการ (2) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (3) ระบบการปฏิบัติงาน (4) การจัดการบุคลากร (5) ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ (6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (7) การพัฒนากระบวนการ (8) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และ (9) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ


          2.รูปแบบการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ การจัดการองค์กร การพัฒนานวัตกรรม และ การจัดการการเปลี่ยนแปลง                       3.คู่มือการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้รับ


การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเป็นไปได้สูงมากในการนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้  

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Library of Information, Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi.

(n.d.). His Majesty's speech at the graduation ceremony of King Mongkut's

Institute of Technology at New Building, Suan Amphon, Saturday, October

, 1980. Retrieved March 24, 2020. from https://archive.lib.kmutt.ac.th/

detail.php?ar_id=748.

Nataya Pilanthananon. (1983). Futuristic Science. n.p., n.d.

Obama Barack. (2009). Remarks by the President on the "Education To Innovate"

Campaign. Retrieved June 18, 2020. from: URL: https://obamawhitehouse.

archives.gov/the-press-office/remarks-president-education-innovate-

campaign.

Office of Industrial Economics. (2013). Document of basic knowledge about the

automotive industry. n.p., n.d.

Patcharaporn Leepipatpaiboon and Nanthanit Thongsri. (2018). Industrial Robots AND

ITS IMPACTS ON LABOR MARKET, Industrial Robots: A New Trend for Labor

to Really Worry? Retrieved March 4, 2564. From https://www.bot.or.th/Thai/

MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/3AutomationLobur16Aug2017.pd.

Peters, J. Thomas and Waterman, H. Robert Jr. (1982). In Search of Excellence.

nd ed. USA: HarperCollins Publisher.

Puriphat Chankit. (2018). Organization and Management and Strategic Management: Concepts and Theory of Business Management. (2nd ed.), Bangkok: SukhothaiThammathirat University Press.

Rachot Liangchan. (2018). The automotive industry of the future. Retrieved March 24,

from https://www.krungsri.com/bank/getmedia/ea01c4db-2f94-4299-

ec-89bb74161eab/RI_Automobile_180926_TH.aspx.

Somkid Bangmo. (2003). Organization and management. (2nd ed.), Bangkok: Wittayapat Company Limited.

Stowell, Steven. (n.d.). The 5 Most Common Problems of Organizations. Retrieved

June 18, 2021 from: URL: https://cmoe.com/blog/organizational-problem/

Thairath online. (2020). Workers of 7.5 hundred thousand staffs in the automotive

industry is poisonous. Covid-19 lay off the long-time people. Retrieved March

, 2564. from https://www.thairath.co.th/business/economics/1844648.

Yuth Kraiwan. (2015). Principles of research statistics and use of SPSS program.

Bangkok: Printing House of Chulalongkorn University.

Wirachai Tantiwirawittaya. (1994). The pursuit of excellence. Bangkok: H.N. Group

Company Limited.