มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์

Main Article Content

พระเสกสรรค์ ไชยชาติ
ณรงค์ศักดิ์ ต้าวคำ
ภัทรชัย อุทาพันธ์
สุรชัย พุดชู
วินิจ ผาเจริญ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์ตามแนวคิดของมหาตมะ คานธี  บทความนี้พบว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่เรียกว่า “สัจจะ อหิงสา ดื้อแพ่ง” ที่เรียกว่า“สัตยาเคราะห์” เป็นการปฏิบัติการที่ไม่ใช้ความรุนแรง เป็นการต่อสู้ที่เอากฎของความรักมาใช้ทางการเมือง สัตยาเคราะห์เป็นรูปแบบของการต่อต้านอำนาจรัฐเพื่อเรียกร้องความรักและความยุติธรรม เป้าหมายของสัตยาเคราะห์ก็เพื่อความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามผู้เขียนพบว่า การเคลื่อนไหวเรียกร้องยังมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย


 

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Chuengsangsatitayaporn, P. (2017). Mahatma Gandhi: How to Fight. Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition, 36 (2), 173-192.

Desai, N. (2014). Gandhi Remembrance Mahaburut Ahimsa (Anitra Moser, translator).

Bangkok: Mulnithi koml khim thxng.

Friedrich, Nietzsche. (n.d.). (2021). The perspectives of Nietzsche: Will to power. Translated by Water Kaufmann. Retrieved February 10, 2021. from http://www.theperspectivesof nietzsche.com/nietzsche/nwill.html.

Gandhi, M.K. (1947). India of My Dreams. Ahmedabad : Navajivan Publishing House.

___________. (1986). My Biography by Mahatma Gandhi: Kruna, Kusalasai. Translated

from Hindi. : Bangkok : Aksorn Charoenthat.

___________. (1995). I test the truth Autobiography of Mahatma Gandhi. translate from The Story of My Experiments with Truth. 4th edition, translated by Karuna-Ruangurai Kusulasai. Bangkok: Komolkeemthong Foundation.

___________. (1996).The whole world is brothers and sisters. 5th edition, translated and compiled by Karuna Ruang-Ai Kusalasai, Bangkok : Mae Kham Phang.

Jayabhivaddhano, (Phutchu) S. (2020). The Problem-solution Approach of Political Philosophy of Mahatma Gandhi. School of Administrative Studies Academic Journal, 3 (3), 120-142.

Kumar, B. (1987). Contemporary Indian Philosophy. Delhi : Motital Banarsidass.

Morton, E. (1988). The woman behind Gandhi. Translated and edited by Preecha Chorpatumma, Ayutthaya : Thantawạn.

Nicholson, M. (1997). Mahatma Gani the great saint (Translated from Mahatma Gandhi, Wattana Wongchat, translator). Bangkok : Dok Ya Publishing.

Office of the Royal Thai Council. (2011). Dictionary, Royal Institute Edition, 2011. Retrieved February 10, 2021. from http://www.royin.go.th/dictionary/.

Onwimon, S. (2020). Non-Violence Resistance by M.K.Gandhi. Online. Retrieved February 10, 2021. from. https://www.dailynews.co.th/article/197869.

Prasirtlarp, W. (2001). Gandhian Concept on Satyagraha in Peaceful Resolution. Master of Arts Thesis in Philosophy Prince of Songkla University.

Satanan. C. (1991). Challenge choice: Violence and non-violence. Bangkok :Mulnithi koml khim thxng.