เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

โศภิชฐ์ วงษ์กมลเศรษฐ์, ชุลีวรรณ โชติวงษ์, ปรีดา อัตวินิจตระการ

1-15

การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

ชินะพันธ์ สุขะการผดุง, ชุลีวรรณ โชติวงษ์ , ปรีดา อัตวินิจตระการ

32-52

พระพุทธศาสนากับวิชาชีพข้าราชการพลเรือน

กริชชัย ธรรมสอน, พระครูวรวรรณวิฑูรย์

53-65

การศึกษาหลักปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวทางโอวาทของพระสารีบุตร

พระไกรวิน ก๋องแก้ว, ดิลก บุญอิ่ม, สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์

66-79

ศึกษาวิเคราะห์วัตถุทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระสาธิต เขื่อนคำแสน, พระอธิการสมนึก จรโณ

80-93

ศึกษาการนุ่งห่มในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระคําน้อย จนฺทสาโร(จันทร์จาง), พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี

94-104

การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมสำหรับนักการเมือง

ศุภกร ณ พิกุล, พระครูวรวรรณวิฑูรย์

155-165

มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์

พระเสกสรรค์ ไชยชาติ, ณรงค์ศักดิ์ ต้าวคำ, ภัทรชัย อุทาพันธ์, สุรชัย พุดชู, วินิจ ผาเจริญ

166-180