การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ชูชีพ สุขหมื่น
ทีป ราญสระน้อย
ฉวีวรรณ ปูรานิธี
ฉัตรชัย วณิชธนานันต์
วิเชียร รุจิธำรงกุล
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
ชูชีพ เบียดนอก

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และ
(2)  ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล


รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 6,844 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่  ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  และ F-test


          ผลการศึกษาพบว่า (1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและรายด้าน จำนวน 2 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณธรรม และด้านความคุ้มค่า และด้านที่มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลางอีก 4 ด้าน คือ ด้านนิติธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ และ (2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chokwarakun, A. (2017). Administration According to the Principles of Good Governance of Sub-district Administrative Organizations A case study of Nong Ya Sai District. (Master's Thesis). Chaiyaphum Rajabhat University. Chaiyaphum.

Chaiyasit, W. (2017). Assessment of Administration Based on Good Governance of Borabue Sub-district Municipality, Borabue District, Maha Sarakham Province. (Master's Thesis). Maha Sarakham Rajabhat University. Maha Sarakham.

Deeprom, A. (2018). Administrative Results in Planning the Development of the Subdistrict Administrative Organization to Enhance the participation of the People. (Master's Thesis). Maha Sarakham Rajabhat University. Maha Sarakham.

Department of Local Administration (2015). Central Information System for Local Administrative Organizations. Retrieved on August 25, 2022, from http://info.dla.go.th

Injun, T. (2022). Opinion of People towards the Good Governance Roles ofSubdistrict Administrative Organization in Bangplama District, Saphanburi Province. Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University, 16(2), 75-86.

Jamsai, U. (2019). Operational Conditions According to Good Governance of Tambon Administrative Organizations in Mueang District Nong Khai Province. (Master's Thesis). Mahasarakham University. Maha Sarakham.

Jingdee, N. (2022). Opinions of the People Towards the Administration According to the Principles of Good governance Ban Mo Subdistrict Administrative Organization Phromburi District Singburi Province. Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University, 9(2), 67-80.

Juito, S. (2014). New Dimensions of Good Governance in Local Administrative Organizations: Theory and Research. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

Khu Bang Luang Subdistrict Administrative Organization (2016). History. Pathum Thani: Khu Bang Luang Subdistrict Administrative Organization.

Phisalputra, S. (2001). Business Ethics. Bangkok: V. J. Printing.

Prachasan, R. (2017). Administrative Results According to Good Management Principles of Local Administrative Organizations: A Case Study of Yasothon Provincial Administrative Organization. (Master's Thesis). Rajabhat Maha Sarakham University. Maha Sarakham.

Saisri, S., & Srisorn, W. (2022). Problems in Applying the Principles of Good Governance to Government of the Local Government Organization. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 7(8), 359-372).

Yamane, T. (1973). Statistics An Introductory Analysis. New York: Harper & Row