เผยแพร่แล้ว: 2023-04-29

การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรวดี มาลัยศรี, อุไรวรรณ พงศ์สุภากุล, จรรยาพร สุธีดวงสมร, พีรพัฒน์ ศิริรัตนพรรณ์ , วรรณวิศา มะโหฬาร , ดรุณี ตั้งสีฟ้า, บุตรี จารุจินดา

14-27

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ชูชีพ สุขหมื่น, ทีป ราญสระน้อย, ฉวีวรรณ ปูรานิธี, ฉัตรชัย วณิชธนานันต์, วิเชียร รุจิธำรงกุล, ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, ชูชีพ เบียดนอก

28-40

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เกศริน เอกธวัชกุล , ชัยรัตน์ จันทนดิษฐ์, ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์, รัชชานนท์ พิพัฒน์พรไพศาล, ชาครีย์ นาคแกมแก้ว, วรวุฒิ วีระวัฒน์

41-51

การพัฒนารูปแบบศักยภาพของหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

อิศเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

95-112

การพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย

มนต์ณัฎ ขยันหา, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, วรกมล วิเศษศรี

113-129

องค์ความรู้ด้านการเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, พิศมัย วงศ์จำปา, สหัทยา วิเศษ, นิกรณ์ โปธาฤทธิ์

130-143

ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สมภพ ศรีสัมพันธ์, ฐิตชา ผ่องไพบูลย์, ประนอม วังพรม, มณฑา พลสวัสดิ์, สมพล รวยสว่างบุญ, พิมพ์กมล เกษแก้ว, เมลิสา มหาพล

144-158

คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี

จรินทร์ สวนแก้ว, รัชด์ฐิพร กัลยาณมิตร, ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, พีรพัฒน์ ศิรืรัตนพรรณ์, พีรวิทย์ ใจสม, น้อม ฉิมคล้าย, ศักดา ศิริภัทรโสภณ

159-176