การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

นิฤมล โนวิชัย
ปริญญภาษ สีทอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น แบบแผนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการ สถิติที่ใช้  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent) 


          ผลการวิจัยพบว่า


  1. หลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับ การให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเป็นมา   และความสำคัญของหลักสูตร 2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) เนื้อหาของหลักสูตร 5) การจัดการเรียนการสอน 6) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คู่มือการใช้หลักสูตรในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรมีค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ที่ 0.7875

  2. นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Clark, B. (1997). Growing Up Gifted 5th ed. Upper Saddle River, New Jersey : Pretica-Hall.

Charenwongsak, K. (2008). Write with pen. Bangkok : Seedsedmeedia.

Department of Academic Affairs. (2003). Learning management for Thai language learning subjects. Bangkok : Teachers Council of Thailand Ladprao.

Eamadul, S. (2007). Educational management and curriculum development. Lampang : Education, Lampang Rajabhat University.

Keawreung, K., and Seethong, P. (2022). Development of a curriculum to promote reading aloud English vocabulary using phonics teaching. For students in grade 5. (Master’s Thesis). Curriculum and Teaching Lampang Rajabhat University. Lampang.

Khattiya, S. (2009). The Science of Writing, Revised Edition. Bangkok : Paperhouse.

Makeaw, V., and Seethong, P. (2020). Curriculum development to promote reading comprehension ability by using SQ Four R teaching technique together with plot diagram writing for 2nd grade students. (Master’s Thesis). Curriculum and Teaching Lampang Rajabhat University. Lampang.

Ministry of Education, (2008). Basic Education Core Curriculum, 2008. Bangkok : teachers council Ladprao.

_______, (2009). Handbook of Creativity and Thai Writing: Essays, Conclusions and Conclusions Level 2 - Level 4. Bangkok : Ladprao.

Office of Academic and Educational Standards, Office of the Basic Education Commission Ministry of Education. (2017).

Assessment for learning Asking questions and giving feedback to promote learning. Bangkok: Printing House of the Agricultural Cooperatives Association of Thailand.

Sinphiban, V. (2020). Development the ability to write stories based on imagination and skills Collaboration of grade 4 students who manage learning using the CIRC technique together with mind diagrams. (Master’s Thesis). Department of teaching Thai language, Silpakorn University. Nakhon Pathom.

Sullivan, H., and Higgins, N. (1983). Teaching for Commencement. New York : Teacher College Columbia University.

Taba, H. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace & World, INC.

Thipyotha, P. (2017). The development of creative writing learning activities using mindmap Thai language learning group Grade 6. Education, Maha Sarakham University. 17, 1(32), 149-155.

Tyler, R.W. (1971). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press.

Uttranan, S. (1989). Fundamentals and principles of curriculum development. Bangkok: Wongdeun.

Wongchai, S. (2021). Improving writing quality by providing feedback: a case study, quiz national subjective. Graduate Studies Journal. 18(80), 1-14.