บทบาทของพระราชธรรมาลังการกับการพัฒนาสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗

Main Article Content

พระมหากีรติ วรกิตติ
ธวัช คิดอ่าน

บทคัดย่อ

สังคมไทยตั้งแต่อดีดถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตที่มุ่นเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่รับเอาวิถีทางตะวันตกเข้ามาประกอบใช้ในการดำเนินชีวิต ที่มีความหลากหลายก่อให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการหมุนเวียน เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว ขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบในการนำเอาวัฒนธรรมอื่นมาใช้ จึงทำให้เด็กหรือเยาวชนของชาติ ขาดคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ไปโดยปรายเนื่องจากผลทางการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศ พระสงฆ์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้ายกายภาพและจิตใจโดยตรงของผู้คนให้มีความมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิตตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามากขึ้น เช่นพระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญโญ) ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมโดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมตามหลักสับปุริสธรรม 7 กล่าวคือ การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียง และการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม“คน”หรือ“กลุ่มคน”ที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยผสมผสานกับพุทธวิธีการสอนเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสังคม ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biography

ธวัช คิดอ่าน

-

References

Nuchniyom, W. (1975). A Study of the Roles in Education Promotion of Thammalangkarn. (Chan Katapunyo). (Master’s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phra Maha Phaisit Sattayawut (1999). The role of monks in rural development: study the case of Phra Thep Simaporn and Rural Development in Nakhon Ratchasima Province. (Master’s Thesis). Mahidol University. Nakhonsawan.

Phra Khru Nontha Mongkolwisit (2016). Sangha and roles in social development that change according to the era. MCU Journal of Social Development. 1(2), 20-31.

Phra khru Sangkharak Prachuap Vuddhicari et al. (2020). The role of the monks in social development. Journal of Buddhist Studies, 10(1), 101-119.

Phra Maha kitti Suchitto (Soi Mala). (2012). The role of monks in community development in the perspective of people in Makham District Chanthaburi Province. (Master's thesis). Rambhai Barni Rajabhat University. Chanthaburi.

Phra Pacharapol Withitham (2017). The role of monks in social development. (Master's thesis). Loei Rajabhat University. Loei.

Phra Supap Supawo (Bua Banjong). (2018). The role of monks in community development in the area Yang Khom Subdistrict, Phipun

District, Nakhon Si Thammarat Province. (Master's thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Wongtham, C. (1975). The role of monks in social development. (Master's thesis). Thammasat University. Bangkok.