การศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดสู่มาตรฐานของโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Main Article Content

กันธิชา วงศ์ษา
สำเนา หมื่นแจ่ม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดสู่มาตรฐานของโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ ในการศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนดอนชัยวิทยา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  มีสภาพการดำเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนดอนชัยวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ มาตรฐานด้านนักเรียน มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้านครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์ และมาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Duangnet, L. (2008). Development of library operations of Ban Yang Kaen Nok School Kheng Nai District, Ubon Ratchathani Province. (Master’s Thesis). Mahasarakham University. Mahasarakham.

Kariya, P. (2013). Assessment of library operations of Yupparat Wittayalai School, Chiang Mai. (Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Kongchana, P. (2000). Library development is a source of learning. Academic Journals, 3(10), 2.

Limpatompipop. (2010). Assessment of library standards of the Tha Koom Ngen School. (Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Office of the National Education Commission. (1987). Articles on Educational Research. Bangkok: Office of the National Education Commission.

Office of the National Primary Education Commission. (2001). School Standards Assessment for Academic Year 2000. Bangkok: Office of Supervision and Standards Development.

Promthep, S. (1999). School Library. ( 2th ed.). Chiang Mai: Department of Library Science, Chiang Mai Rajabhat Institute.

Tunprayoon, A. (2011). Quality Management of the Golden Jubilee Commemoration Library Song Pittayakom School Song District, Phrae Province. (Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.