เผยแพร่แล้ว: 2023-08-29

พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก

กริชชัย ธรรมสอน , อานุรักษ์ สาแก้ว

223-234

อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา

พระครูวรวรรณวิฑูรย์, พงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์, สุเทพ สารบรรณ, ชูชาติ สุทธะ

235-249

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ

พงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์, ธฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์, พระครูวรวรรณวิฑูรย์ , พระยุทธนา อธิจิตฺโต

250-262

การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน

พระสมุห์กิตติพงษ์ กิตฺติวํโส , พัชรีญา ฟองจันตา

263-273