การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Main Article Content

ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์
ภูดิส เหล็งพั้ง
พิมพร เทพปินตา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลที่ตัดสินใจเลือกซื้อโคเนื้อ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยนำมาวิเคราะห์และใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน


ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อโคเนื้อ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อ  พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ( =3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ( =4.34) ด้านราคา ( =3.97) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( =2.81) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ( =2.53) ตามลำดับ


การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อโคเนื้อ ในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ และอิทธิพลของพฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อโคเนื้อ ในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Angkuro, S. (2003). Fattening cattle breeding, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Retrieved January 11, 2023, from https://pvlo-cmi.dld.go.th /Doc/Publication /02cattle.pdf.

Buadee, N. & Funkhiaw, A. (2019). Guidelines for Developing The Operational Potential of Community Enterprise Groups Processed Banana Products in Mae Ramad District Tak Province. Journal of Sri Wanalai Research, 9(1), 15-24.

Chimlieng, T. & Luangwaree, P. (2016). A Study of Farmers Raising Conditions of Beef Cattle in Chanthaburi Province. Rambhai Barni Research Journal, 10(3), 73-80.

Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son.

Rodprasert, W. & Tongtammasatit, K. (2022). Marketing Strategies Development of Muang Chon Buri Rice Community Enterprise. Journal of Buddhist Social Sciences and Anthropology, 7(6), 317-333.

Taboonjai, R. (2019). Relational Online Marketing Promotion Strategies on consumer behavior: a case study of selling women's fashion clothing via Facebook. (Master of Business Administration). Chiang Mai Rajabhat University.

Taspong, P. (2013). Ruminant Production. Department of Agricultural Sciences, Faculty of Natural Resource Agriculture Sciences and environment Naresuan University.

Ungsawat, C. (2016). Marketing Mix Factors Influencing Farmers' Decision Process in Nile Tilapia Feed Purchase in Ubon Ratchathani Province: Integrated Approach. (Master of Business Administration). Ubon Ratchathani University.