วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ บรรณาธิการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย ในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 รอบที่ 1 : วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 

Announcements

2022-11-10

        ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2566): กันยายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-26

รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณภาภัช ก้องสิริบวรกุล, นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ , กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา

115-126

ปัญหากฎหมายอาญาเกี่ยวกับการละเมิดของบุคลากรทางการแพทย์

ณัฏฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์, ณัฐวัตร ตันศิริเสถียร, ณัฐนันณ์ สุวรรณมณี, เกรียงไกร กาญจนคูหา

127-136

ดูทุกฉบับ

ISSN 2465-3578 (Print)

ISSN 2774-0129 (Online)