Announcements

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2022-11-10

          วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ ดังต่อไปนี้

             1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%

             2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

             3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

             4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด

Read more about ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-เมษายน
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-เมษายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN 2465-3578 (Print)

ISSN 2774-0129 (Online)