Contact

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-25798403

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Phone 0979892991

Support Contact

นางธนพร ยอดชมยาน
Phone 02-579-8403