Announcements

นโยบายการจัดพิมพ์ 2567

2023-12-26

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน
(3 ฉบับต่อปี) ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และ
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
บุคคลทั่วไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษานโยบายการจัดพิมพ์เพิ่มเติม >>> นโยบายการจัดพิมพ์

Read more about นโยบายการจัดพิมพ์ 2567

บรรยากาศการประชุมประชาพิจารณ์ กิจกรรมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ / วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์” ปีงบประมาณ 2563

2020-09-29

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม – เมษายน
					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม – เมษายน

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ฉบับนี้ ได้นำเสนอบทความที่มีองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย
และบทวิจารณ์หนังสือทางการศึกษาที่น่าสนใจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาการบริหารวิชาการ การยกระดับความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู และ
การพัฒนากิจกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทพินิจหนังสือ

ดูทุกฉบับ