การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ตัวบทความจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและอีเมลครบทุกคน โดยระบุผู้ประพันธ์บรรณกิจ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
  • ในบทความต้องระบุวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และ ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียน ครบทุกคน
  • ในบทความต้องระบุหน่วยงานของผู้เขียนให้ครบทุกคน ตัวอย่างเช่น สาขาปฐมวัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บทความต้องมีชื่อเรื่องประจำหน้า (running title) และชื่อเรื่องย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • หากมีการเขียนอ้างอิงในตัวบทความ ให้ใช้การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องในแบบ นาม - ปี (Author-Date in-text citation)
  • เมื่อเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม (references) ต้องเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th (American Psychological Association)
  • บทความที่ส่งมาให้กับวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์เพื่อการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากที่ไหนมาก่อน
  • เมื่อทำทุกอย่างครบตามรายการที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ท่านผู้เขียนสามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ และส่งต้นฉบับเข้าสู่ระบบเพื่อรับการพิจารณา

คำแนะนำผู้แต่ง

1. การส่งบทความเข้าระบบ: การส่งบทความเข้าระบบ ผู้แต่งสามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/eduku โดยระยะเวลาตั้งแต่การส่งบทความเข้าระบบ และได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ประมาณ 1-3 เดือน ทั้งนี้ ผู้แต่งโปรดติดตามการติดต่อประสานงานของวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ผ่านทางระบบออนไลน์เป็นระยะ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาบทความ

2. ระบบการดำเนินงานวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ออนไลน์

3. วิธีการชำระเงิน: ค่าพิจารณาตีพิมพ์บทความของวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ จำนวน 3,000 บาท/บทความ โดยชำระเงินหลังจากที่บทความผ่านการคัดกรอง ทั้งนี้ให้ผู้แต่งแนบหลักฐานการชำระเงินในกระทู้ของระบบวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ออนไลน์ หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าบทความของท่านผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นแล้ว ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน 
        อนึ่ง การชำระเงินไม่ได้เป็นการรับรองว่าบทความของท่านได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ หากผลการประเมินบทความของท่านไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าพิจารณาตีพิมพ์ทุกกรณี

5. การติดต่อ: กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-5798403

.........................................

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ หมายถึง

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.