รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษา

ผู้แต่ง

  • Vatcharaporn Prapasanobol Phetchaburi Rajabhat University
  • อุบลวรรณ ส่งเสริม
  • มาเรียม นิลพันธุ์

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ 2) เสนอรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือผู้สอนและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสารและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 1) หลักการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอนและสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เริ่มจากการกระตุ้นความสนใจหรือค้นหาปัญหาด้วยตนเองและหาวิธีการแก้ปัญหา โดยร่วมกันวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ลงมือปฏิบัติตามแผนงานจนได้ผลการศึกษาและข้อสรุปในเรื่องนั้น ๆ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษา 3) การจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 3.1) กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Define) 3.2) ให้ความรู้ (Teach) 3.3) คิดหัวข้อ (Think) 3.4) วางแผนทำโครงร่าง (Plan) 3.5) ทำโครงงาน (Do) 3.6) นำเสนอผลงาน (Present) 3.7) การประเมินผล (Evaluate) 4) การวัดและประเมินผล ประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนวัตกรรมของนักศึกษา และ 5) เงื่อนไขสำคัญ ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความแม่นยำในเนื้อหาและสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนตลอดการดำเนินกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ministry of Education. (2019). Announcement of the Ministry of Education on the National Qualifications
Standards for Higher Education, B.E. 2562 (dated February 26, 2019). [in Thai].
Jai-ari, C. (2016). The development of science teaching model in the classroom strengthen problem
solving skills (Doctor of Philosophy thesis). Bangkok : King Mongkut's University of Technology North Bangkok.[in Thai].
Paima, N. & Walepitakdet, W. (2017). Study of learning management model by using project as base And
learning management like a friend helping friends. Journal of Vocational Education and Technical Education, 7 (13), 16-26. [in Thai].
Yohlao, D. (2014). A Study of PBL Learning Management from the Knowledge Building Project for
Strengthening 21st Century Skills for Children and Youth: Based on the successful experiences of
Thai schools. Bangkok: Thippay Wisut Ltd., Part. [in Thai].
Khemmanee, T. (2017). Teaching Science for effective learning process management. Bangkok:
Chulalongkorn University Printing House. [in Thai].
Gujral, T & Adipattaranan, N. (2018) .Using project-based learning as a basis for increasing skills reading
and writing english and critical thinking skills of mathayomsuksa 5 students. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11 (3), 1544-1556. [in Thai].
Ayrirat, T. & Ayrirat, W. (2019). A model of learning activities to promote ideas creative innovation for
secondary school students according to the National Education Plan framework 2017-2036 for educational management 4.0, Journal of Computer Science and Information Technology Project, 5 (1), 52-64. [in Thai].
Piangduangjai, N. & Nilapun, M. (2016). Development of a model for managing science by Using Projects
with techniques of searching for knowledge According to the classroom concept To enhance the ability to create innovation and mental science of mathayomsuksa 3 students, Silpakorn Journal of Educational Research, 9 (2), 190-204. [in Thai].
Songkhram, N. (2014). Innovation Change learners into innovators. Bangkok:Publisher of Chulalongkorn
University. [in Thai].
Nilsuk, P. & Wanphirun, P. (2013). Imaginary learning (Imagineering). Journal of Technical Education
Development, 25 (86). Retrieved 28 February 2016. Accessed from https://www.academia.edu [in Thai].
Sirisak, P.(2011). Development of an Environmental Science Teaching Model Based on Educational
Concepts Based on A place to promote the location and environmental knowledge of lower secondary school students (Doctor of Thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai].
Dejagupta, P. and et al. (2008). Teaching Thinking through Integrated Teaching and Learning Project.
Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai].
Panakit, P. (2015). Development of Teaching Model to Promote Problem Solving Ability in Creative and
scientific innovation of elementary school students. (Doctor of Philosophy). Nakhonpathom:
Silpakorn University.[in Thai].
Sinlarat, P. and et al. (2014). Full growth potential to the 21st century of Thai education. Bangkok:
The Publisher of Chulalongkorn University. [in Thai].
Nilapun, M. (2012). Research methods in education. 7th edition, Nakhonpathom: Research and
Development Center Educational, Faculty of Education Silpakorn University. [in Thai].
Ramsiri, R. (2013). Development of a science-based teaching and learning model based on research to
Enhance research skills Creative Problem Solving Skills and Psychological Sciences of Secondary School Students. (Doctoral Philosophy Program Thesis). Nakhonpathom: Silpakorn University. [in Thai].
Kaew-Urai, R. & Muenadej, S. (2014). 8 steps of project study with Social media to promote skills in the
21st century. Journal of Educational Technology and Media. Convergence Mahidol University, 1 (1), 1-17. [in Thai].
Pongeng, W. Pratumsuwan, P. & Houtaman, S. (2015). Teaching and learning management Project-based.
Retrieved 29 August 2015, from http://www.fte.kmutnb.ac.th.
Panich, W. (2012). The way to create learning for pupils in the 21st century. Bangkok: Sodsri Foundation.
Sarit Wong. Retrieved 8 February 2014, from http://www.noppawan.sskru.ac.th. [in Thai].
Wongyai, W. & Patthaphon, M. (2019). Source of leadership center Curriculum innovation and learning
Accessed 8 February 2019, from www.curriculumandlearning.com. [in Thai].
Wongyai, W. & Patthaphon, M. (2015). Coaching Paradigm to Enhance Creative Skills and Innovation. 1st
edition. Bangkok: Sanit Wong Printing Co., Ltd. [in Thai].
Pharanud, W. (2014). Development of a science-based teaching model that promotes a contentious
Argument reason. (Doctor of Thesis). Mahasarakham: Mahasarakham University. [in Thai].
Maneewan, S. (2018). Developing a project-based learning model with synergy through Cloud technology
to promote creativity and innovation. The Vocational Journal And technical studies, 8 (15), 63-76.
The Secretariat of the Council of Education (2017). National Education Plan 2017-2036. Retrieved 16 April
2017, from https://www.onec.go.th/index.php/page/view/Outstand/2532. [in Thai].
Rattanakonsat, S. & Wongtatham, P. (2016). Design and Development of Lessons on Network using the
project as the base to promote creative thinking skills. The twelfth National Conference on
Computing and Information Technology NCCIT2016,404-409. [in Thai].
Thanetwiraphot, A., Chaichatphonsuk, P., Chowpricha, C. and Suwannakit, S. (2019). Creating innovation in
science teaching through project-based learning with efficiency High standard. Journal of Science, Technology and Environment Research Unit for Learning, 10 (1). [in Thai].
Rojwattanaboon, O. (2010). Development of innovative leadership model. (Doctor of Philosophy thesis).
Bangkok: Graduate School National Institute of Development Administration. [in Thai].
Joyce, B., Weil, M. and Calhoun, E. (2009). Models of Teaching. New York: Pearson Education, Inc.
The Partnership for 21st Century Learning. (2015b) .What We Know about Creativity. Retrieved from
http://www.p21.org/storage/documents/docs/Research /P21_4Cs_Research_Brief_Series-Cre ativity.pdf, August 15, 2018.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-15